مجوز و گواهی‌نامه‌های بین المللی

.

تعدادی از مجوز و گواهی‌نامه‌های بین المللی شرکت همیارت تجارت فرتاک که قابل ارائه می‌باشند:

.ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  استودیو آکو  •  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ