نشانی دفتر مرکزی: خیابان قزوین، بعد از دخانیات، پلاک 471

شماره تماس : 54481-021

 

نشانی فروشگاه مرکزی: خیابان قزوین، بعد ازدخانیات، پلاک 564

شماره تماس : 55400019-021 الی 55400021-021

 

نشانی انبار مرکزی: بزرگراه فتح، فتح 19، پلاک 29

شماره تماس : 66811408-021 الی 66811409-021

 

 

 


تماس با ما

  18     +   =   31  

.ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  استودیو آکو  •  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ