با استفاده از فرم زیر می توانید اصالت کالای خریداری شده خود را بررسی کنید. کافی است برچسب پشت کالای خود را بخراشید و کد نوشته شده را به همراه مشخصات خود وارد نمایید.

  18     -   =   4  

.ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  استدیو آکو  •  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ